Monitoring kariery absolwenta

Uczelnia prowadzi swój własny system monitorowania karier absolwentów, zgodnie z art. 13b ust. 12 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 roku poz. 572 z póżn. zm.). Badanie losów absolwentów jest jednym z działań prowadzonych przez Biuro Karier PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. System ankietyzacji polega na wypełnianiu przez absolwentów ankiety podstawowej oraz ankiety rozszerzonej. Ankieta wstępna zawiera pytania dotyczące ukończonego kierunku studiów, specjalności, planów edukacyjnych, planów indywidualnego rozwoju, planów zatrudnienia czy podjętej już pracy. Ankieta rozszerzona dotyczy podjętego zatrudnienia, jego przełożenia na ukończony kierunek studiów, zdobytych umiejętności, wiedzy, którą absolwent bezpośrednio wykorzystuje w pracy zawodowej. Badania przeprowadza się za pomocą ankiety elektronicznej. Sytuacja zawodowa absolwentów badana jest po roku, trzech oraz pięciu latach od złożenia egzaminu dyplomowego. Od roku akademickiego 2012/2013 został opracowany system analizy losów absolwenta, który jest monitorowany przez Biuro Karier PWSZ Krosno. Biuro posiada bazę danych absolwentów PWSZ w Krośnie, utworzoną na podstawie wypełnianych przez nich deklaracji. W styczniu 2013 roku wprowadzony został internetowy system ankietyzacji, w badaniu biorą udział absolwenci na podstawie deklaracji dostarczanej w momencie składania dokumentów niezbędnych do przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.
Informacje, które uzyskuje uczelnia na temat monitorowania losów zawodowych absolwentów przekazywane są władzom uczelni, dyrektorom instytutów oraz kierownikom poszczególnych zakładów oraz Uczelnianej i Instytutowym Komisjom ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Stanowią one ważne źródło informacji, które może być wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programach kształcenia na podstawie zawartych w ankiecie pytań dotyczących m.in. sytuacji zawodowej absolwentów, przydatności wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych uzyskanych podczas trwania studiów czy samozatrudnienia na rynku pracy zgodnym z kierunkiem nauczania.

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

1 

 4

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

money-logo

 

employear-logo-transparent

 

zielonalinia-logo-2013