Asystent w dziale konstrukcyjnym
Lokalizacja: Gorlice, woj. małopolskie
Opis stanowiska:
• Opracowywanie dokumentacji technicznej: wykonywanie rysunków, wykazów, specyfikacji technicznych, programów prób, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji.
• Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych przy minimalizacji kosztów własnych i produkcji, oraz przy spełnieniu wymagań Klienta .
• Sprawdzanie dokumentacji na zgodność z wymaganiami Klientów i obowiązującymi przepisami
• Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych podczas realizacji projektu

Czytaj więcej: 10.02.2016r. Asystent w dziale konstrukcyjnym

Asystent Działu Project Management
Lokalizacja:Gorlice, woj. małopolskie
Opis stanowiska:
• Przygotowywanie dokumentów technicznych do projektu zgodnie z wytycznymi Kierownika Projektu
• Zdobywanie ofert od dostawców firmy i sporządzanie list zakupowych dla realizowanego projektu
• Opracowywanie kart technicznych produktu
• Dobór komponentów na podstawie wymagań Klienta
• Przygotowywanie raportów dla Klienta z postępu prac nad projektem
• Pomoc w przygotowaniu budżetu projektu oraz w opracowaniu harmonogramu projektu
• Pomoc w przygotowaniu oferty handlowej

Czytaj więcej: 10.02.2016r. Asystent Działu Project Management

PRAKTYKA – JĘZYK ANGIELSKI

Biuro Tłumaczeń „ZESPÓŁ TŁUMACZY K. LITWIN, J. CZERNIA S.C." z siedzibą w Rzeszowie

przyjmie studenta(kę) lub absolwenta(kę) filologii angielskiej na praktykę przygotowującą do zawodu tłumacza / weryfikatora.

Zainteresowanych prosimy o składanie CV na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

z adnotacją w tytule: „PRAKTYKA – JĘZYK ANGIELSKI".

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wyłącznie wybranych kandydatów.

Czym jest staż?
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia.
Dla kogo są staże?
Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać skierowany każdy bezrobotny. Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.
O staż z urzędu pracy mogą starać się osoby, które spełniają jeden z poniżej zestawionych warunków:
osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy wg miejsca zamieszkania,
studenci do 25 roku życia,
absolwenci do 27 roku życia będący w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
bezrobotni powyżej 50 lat,
osoby, które są bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy,
kobiety, które po urodzeniu nie podjęły zatrudnienia,
osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia,
osoby, które nie pracowały dłużej niż 6 miesięcy,
matki samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

Kto może je organizować?
Staże mogą być organizowane u pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz w organizacjach pozarządowych, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub u pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostających w ich posiadaniu gospodarstwach rolnych obejmujących obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Informacje szczegółowe dotyczące staży, można znaleźć na stronie Zielonej Linii http://zielonalinia.gov.pl/Staze-32434

lub powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania absolwenta.

Oferta programu praktyk zawodowych OLYMP dla studentów kształcących się na kierunkach turystyczno-hotelarskich oraz dla osób pragnących zdobyć doświadczenie w tej branży. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy The Tree Travel

Informacje szczegółowe

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK